ใบรับรองความปลอดภัย

 

กฎหมายใหม่เกี่ยวกับการตรวจเครื่องจักรตาม กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำ พ.ศ. 2564 กฎกระทรวงนี้ ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป กล่าวคือ ตั้งแต่ วันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป กฎหมายกำหนดให้ระบบลิฟต์ต้องได้รับการตรวจสอบและรับรองความปลอดภัยประจำปี คาดว่าอีกไม่นาน สำหรับมาตรฐานระบบบันไดเลื่อน ซึ่งจะประกาศใช้ในเร็วๆนี้เช่นกัน
Elevating Studio (Thailand) Ltd เป็นหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตแห่งแรกในประเทศไทยที่ได้รับการขึ้นทะเบียนและได้รับการรับรองจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นผู้ให้บริการทดสอบเครื่องจักรและปั้นจั่น ตามมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ใบอนุญาตเลขที่ 0601-03-2565-0001 และ 0602-03-2565-0001
“การตรวจสอบที่จำเป็น” หมายถึง บริการตรวจสอบความปลอดภัย รวมถึง“การทดสอบน้ำหนักบรรทุก” ตามประกาศกฎกระทรวงฉบับดังกล่าวกำหนดให้มีตรวจสอบและรับรองความปลอดภัยซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้ผู้โดยสารและผู้ใช้บริการมีความมั่นใจได้ว่า ลิฟต์โดยสารและลิฟต์บรรทุกเครื่องนั้นมีคุณลักษณะที่เป็นไปตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยทั้งสิ้น และเป็นไปตาม มาตราฐานระบบลิฟต์ 03-2012-19 (EN 81-20) โดยวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชาปถัมภ์(วสท.) เมื่อระบบลิฟต์ได้ผ่านการตรวจสอบและทดสอบระบบความปลอดภัยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ท่านจะได้รับเอกสารรับรองความปลอดภัย และเครื่องหมายความปลอดภัยของบริษัทฯในรูปแบบสติ๊กเกอร์ ซึ่งจะถูกติดไว้ภายในห้องโดยสารลิฟต์ เพื่อเป็นการแจ้งให้ผู้โดยสารหรือผู้ใช้งานได้ทราบว่า ลิฟต์เครื่องนั้นๆมีความปลอดภัยในการใช้งาน
ความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือนั้นเป็นสองสิ่งที่มีความแตกต่างกันถึงแม้ว่าลิฟต์จะสามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัยและเป็นไปตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยล่าสุดแล้วทั้งสิ้น แต่ก็ยังขาดความน่าเชื่อถือ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่าระบบลิฟต์นั้นได้รับการติดตั้งอย่างดีเพียงใด หรือได้รับการบำรุงรักษาดีเพียงใด การรับรองนี้มิได้เป็นเพียงการรับรองเฉพาะความปลอดภัยเท่านั้น แต่ยังรวมถึงความน่าเชื่อถือของระบบลิฟต์ด้วย เราสามารถดำเนินการตรวจสอบความปลอดภัย พร้อมออกเอกสารรับรองร่วมกับ การตรวจสอบคุณภาพซึ่งเป็นส่วนเพิ่มเติมเข้าไป เพื่อเป็นการตรวจสอบให้มีความมั่นใจ ในความน่าเชื่อถือและคุณภาพของลิฟต์และบันไดเลื่อนนั้นๆ
“การตรวจสอบมาตรฐานการบำรุงรักษา” เป็นการผสมผสานระหว่าง “การตรวจสอบที่จำเป็น” และ “การตรวจสอบมาตรฐานการบำรุงรักษา” นอกเหนือจากการตรวจสอบระบบลิฟต์ แล้วนั้น บริการนี้เป็นการกำหนดและระบุประเภทของความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องความปลอดภัยหรือ การปฏิบัติที่ไม่เป็นตามข้อกำหนด ดำเนินการติดตามข้อบกพร่องในการบำรุงรักษากับผู้ให้บริการบำรุงรักษาระบบลิฟต์ของท่าน ตลอดจนให้คำแนะนำในการแก้ไขปัญหาอันเกิดจากความบกพร่องจากการบำรุงรักษานั้น จนกว่าจะได้รับการแก้ไขอย่างถูกต้อง
“การตรวจสอบมาตรฐานก่อนการส่งมอบ” เป็นบริการสำหรับระบบลิฟต์ที่ได้รับการติดตั้งใหม่หรือ ภายหลังการปรับปรุงระบบให้ทันสมัย บริการนี้เป็นการ ผสมผสานระหว่าง“การตรวจสอบที่จำเป็น” และ “การตรวจสอบก่อนการส่งมอบ” นอกจากการตรวจสอบลิฟต์เพื่อหาความเสี่ยงด้านความปลอดภัยหรือการปฏิบัติที่ไม่เป็นตามข้อกำหนด บริการนี้จะให้คำแนะนำในการแก้ไขปัญหา ความน่าเชื่อถือทั้งหมดที่พบในลิฟต์ที่ได้รับการติดตั้งใหม่ หรือ ลิฟต์ที่ ภายหลังการปรับปรุงระบบให้ทันสมัย รวมถึงการจัดทำรายงานข้อบกพร่องที่ไม่เป็นตามข้อกำหนด
Enquire Now
close slider

Get In Touch With Our Specialists!